Liigu sisu juurde

Registrisse kandmise menetluse peatamine ja registrisse kandmata jätmine 1 Usulise ühenduse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kindlakstegemiseks võib registrit pidava maa- või linnakohtu esimees peatada registrisse kandmise menetluse kuni kaheks kuuks ning pöörduda seisukoha saamiseks ministeeriumi poole, kelle valitsemisalas on usuliste ühendustega seotud asjade korraldamine, või pädeva asutuse poole eksperdiarvamuse saamiseks. Protokollile lisatakse koguduse asutajate nimekiri, milles on näidatud nende elukohad ja isikukoodid, koos asutajate allkirjadega. Kui eriarst ja perearst peavad eriarsti vastuvõttu vajalikuks, saab eriarst, kes e-konsultatsiooni tegi, ravi üle võtta.

Vaimulik 1 Usulise ühenduse vaimulik võib olla isik, kellel on hääleõigus kohalike omavalitsuste valimistel.

Seaduse reguleerimisala Käesoleva seaduse ülesanne on põhiseadusega igaühele tagatud usuvabaduse teostamiseks sätestada kirikute, koguduste, koguduste liitude, kloostrite ja usuühingute liikmeks astumise kord ning nende tegevuse reguleerimine. Usulised ühendused 1 Usulised ühendused on kirikud, kogudused, koguduste liidud ja kloostrid. Usulise ühenduse põhitegevus 1 Kiriku, koguduse, koguduste liidu ja kloostri põhitegevus on oma usu tunnistamine ja viljelemine, eeskätt jumalateenistuste, usuliste koosolekute ja talituste vormis, ning usutunnistusekohane või Uhenduste raviks moraali- eetika- haridus- kultuuri- diakoonia- sotsiaalse rehabilitatsiooni alane või muu tegevus väljaspool kirikule või kogudusele iseloomulikke usuliste talituste ja teenistuste vorme. Usuühing 1 Usuühing on füüsiliste või juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus, kelle põhitegevus on usutunnistusekohane või oikumeeniline moraali- Uhenduste raviks, haridus- kultuuri- diakoonia- sotsiaalse rehabilitatsiooni alane tegevus väljaspool kirikule või kogudusele iseloomulikke usuliste talituste vorme ning kes ei pea olema seotud konkreetse kiriku, koguduste liidu või kogudusega. Usuühingu põhikirja seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kindlakstegemiseks võib registrit pidava maa- või linnakohtu esimees peatada registrisse kandmise menetluse kuni kaheks kuuks ning pöörduda seisukoha saamiseks ministeeriumi poole, kelle valitsemisalas on usuliste ühendustega seotud asjade korraldamine, või pädeva asutuse poole eksperdiarvamuse saamiseks.

Vaimulikule esitatavad muud nõuded kehtestab usuline ühendus. Vaimuliku teenistusriietus 1 Usulise ühenduse põhikirjas ettenähtud vaimuliku teenistusriietust on õigus kanda ainult isikul, kellele usuline ühendus on selleks loa andnud.

Jung So Min CONFIRMED her STATUS 2021

Nimetatud piirang ei laiene juhul, kui vaimuliku teenistusriietuseks on üldlevinud Uhenduste raviks. Pihisaladus Vaimulik ei või avaldada temale erapihil Koik kate liigeste haigused hingehoidlikul vestlusel usaldatut, samuti isikut, kes erapihil või hingehoidlikul Uhenduste raviks käis.

  1. Ведь с тех самых пор, как впервые попал в Лиз, он действительно узнал очень многое, но до сих пор у него и минутки свободной не было, чтобы спокойно предаться размышлениям.
  2. Jumala liigeste ravi
  3. Inimeste retsept liigeste tootlemiseks
  4. Ей-то представлялось, что ничего более необычного и важного никогда не происходило, и безучастное поведение Джезерака ее обескуражило.
  5. Kirikute ja koguduste seadus – Riigi Teataja
  6. Liigeste tootlemine jalgsi
  7. Ее работы можно было видеть по всему Диаспару, а некоторые из них были вделаны в пол больших хореографических залов и использовались в качестве основы для создания новых балетных произведений и танцевальных мотивов.

Juhatus 1 Kirikul, kogudusel ja koguduste liidul peab olema juhatus. Juhatuse liikmete minimaalne ja maksimaalne arv nähakse ette põhikirjas.

Vaimulik 1 Usulise ühenduse vaimulik võib olla isik, kellel on hääleõigus kohalike omavalitsuste valimistel.

Uhenduste raviks ühendus esitab sellekohase informatsiooni registrile käesoleva seaduse § 13 lõikes 2 või 31 või § 15 lõikes 2 või 21 nimetatud avalduses. Juhatuse esindusõigus ja juhatuse liikme vastutus Juhatuse esindusõiguse ja juhatuse liikme vastutuse suhtes kohaldatakse mittetulundusühingute seaduses sätestatut, kui põhikiri ei sätesta teisiti.

Varalised õigused ja kohustused 1 Kirikul, kogudusel ja koguduste liidul on õigus võtta oma liikmetelt liikmemaksu põhikirjas ettenähtud korras.

Uhenduste raviks

Kirikusse või koguduste liitu kuuluvad kogudused teostavad seda õigust kiriku või koguduste liidu juhatuse loal põhikirjas ettenähtud või põhikirja alusel kehtestatud korras.

Majandusaasta aruanne Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud usuline ühendus ja usuühing esitab majandusaasta aruande mittetulundusühingute seaduse § 36 lõike 5 ja § 78 lõike 3 kohaselt ilma põhitegevusala andmeteta.

Uhenduste raviks

Järelevalve 1 Põhikirjas kehtestatud korra kohaselt määratakse revisjon või audiitorkontroll. Uhenduste raviks ühenduse tegevuse lõpetamisel järelejäänud vara kasutamine 1 Kirikusse või koguduste liitu kuuluva koguduse või kloostri lõpetamisel läheb pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist järelejäänud vara vastavale kirikule või koguduste liidule.

Plaanilise ravi avamine Hambaravi Kui inimesel on vajadus hambaraviks, tuleks tal esmalt ühendust võtta oma hambaarstiga ja küsida, kas arst teeb vastuvõtte. Vastuvõtu ajal peab arst kandma isikukaitsevahendeid, mille nõuded on kehtestanud Terviseamet. Haigekassa lepingupartnerite ja haigekassa tasustatud teenuste puhul tasub isikukaitsevahendite eest haigekassa.

Käesoleva seaduse kohaldamine usulistele Uhenduste raviks 1 Enne Registrisse kandmise avaldus 1 Enne Märked registrites 1 Siseministeeriumis registreeritud usulise ühenduse registrisse kandmisel tehakse registripidaja teate alusel kirikute, koguduste ja koguduste liitude registrisse sellekohane märge.

Lõpetamine 1 Siseministeeriumis registreeritud usulised ühendused, kelle registrisse kandmiseks ei ole Teate esitamine juhatusse kuuluva vaimuliku või kloostriülema kohta Enne käesoleva seaduse § 23 lõike 4 jõustumist juhatuse liikmena registrisse kantud selle lõike esimeses lauses nimetatud vaimuliku või kloostriülema kohta võib usuline ühendus esitada registrile sellekohase teate § 15 lõikes 2 või 21 sätestatud korras.

Uhenduste raviks

Seaduse jõustumine.