Liigu sisu juurde

Kas pankroti tõttu koondatul on ka õigus viivist nõuda seni saamata jäänud koondamishüvitise eest, mis on ka kindla summana fikseeritud, ja kellelt seda nõuda? Kui palju tuleb tööajast maha arvata kui selle ajal on üks minutiline ja kaks minutilist pausi? Tööandjana soovime lõpetada antud töötajaga töölepingu TLS § 88 lg 1 alusel töötajast tuleneval põhjusel. Lisatasust rääkides sain vastuseks, et kuna mingi osa tööst võtab enda peale ülemuse enda juht ja tegemist on ajutise asendamisega, siis lisatasu pole ette nähtud. Olukorras, mis ei ole erandlik, peab tööandja leidma teise lahenduse, st saama töötajalt nõusoleku ületundide tegemiseks või võtma tööle täiendavat tööjõudu. Võlaõigusseaduses on üürilepingute puhul ette nähtud ka erisätted seoses üüri alandamise ning üüri tasumisest keeldumisega.

Tööõnnetusena ei käsitata tervisekahjustust või surma, mis toimus loetletud juhtudel, kuid mis ei ole põhjuslikus seoses töötaja töö või töökeskkonnaga.

Tööõnnetus

Tööõnnetuse peamiseks tunnuseks on, et tervisekahjustus toimub töö käigus. Tööõnnetused ei ole teel tööle ja töölt juhtunud õnnetused ning vigastused, mis seonduvad üksnes kannatanu haigusseisundiga juhul, kui puudub põhjuslik seos tema tööga.

Õnnetuse tööõnnetuseks tunnistamise juures ei oma vähimatki tähtsust, kas see toimus tööandja, mõne kõrvalise isiku või kannatanu enda süül. Mida teha tööõnnetuse korral? Hetkel kehtivas töölepingu seaduses tõepoolest pole sellist tähtaega sätestatud. Seega olekski tarvis saavutada tööandja ja töötaja vahel kindel kokkulepe, mis on minimaalne etteteatamise aeg muutustest. Kui käesolev küsimus on esitatud viiendal novembril ning tööandja andis samal päeval teada muutustest, mis leiavad aset vastavalt kümne ja kahekümne kahe päeva pärast, siis tundub etteteatamise aeg pigem mõistlik olevat.

Kas mind tõesti vallandatakse, kui ma ei tule ületunde tegema, sest ületundide osas kokkulepet ei ole? Töölepingu Trauma lopetada oiglus ütleb, et tööandja võib töötajalt vastavalt hea usu põhimõttele nõuda ületunnitöö tegemist ettevõttega seotud ettenägematute asjaolude tõttu.

Meil aga on nii, et ületunnid on juba graafikusse sisse kirjutatud, novembris 21 ja detsembris lausa 43 ületundi. Leian, et see ei ole ettenägematu asjaolu, vaid täiesti etteteadlikult koostatud töögraafik. Kokkulepet ületundide osas ka pole. Liigeste artroosi kumerus mul on õigus keelduda neid tegemast? Selle kuu töötunnid saavad täis juba 25 nov.

Tööandja ütleb, et Trauma lopetada oiglus, kui ma tööle ei ilmu, kuna need on graafikus minu tööpäevad. Neid kuid, kus ületunde pole, on vaid mõni üksik kogu aastas. Lisan ka, et oleks selgem — summeeritud tööaega meil ei ole.

 • Eemaldage valu, kui liigeste poletik
 • Töövõimetushüvitise maksmise kord | Eesti Haigekassa
 • Kogesin seksuaalvägivalda
 • Tööõigus | Advokaatide ja juristide nõuanded | Advokaadibüroo LMP
 • Kui valu liigestesse
 • Töövõimetuslehe väljastamine - Tervisekeskuse Sinu Arst nimistu patsiendid
 • Arst edastab haiguslehe kohe selle avamise järgselt haigekassale.
 • Artrosi liigesed kaed

Mind huvitakski see, Trauma lopetada oiglus ma need ületunnid graafikust ära saan, kui me pole selles tööandjaga kokku leppinud, et ma ületunde teen üldse ja ma ka reaalselt tõesti ei soovi neid teha? Kui mul tõesti pole õigust jätta tööle ilmumata eelnevalt ette teatades muidugikui tunnid on täis, siis mis oleks veel lahendus?

Vastus: Olete õigesti leidnud, et graafiku koostamisel lisades sinna ka juba ületunnitöö, siis pole tegu kindlasti erakorralise ettenägematu ja ajutise olukorraga. Üldiselt on tõesti nii, et kui tegemist pole erakorralise olukorraga, siis ei pea töötaja ületunde tegema.

Selleks, et need ületunnid ära saada töögraafikust, tuleks pöörduda tööandja poole soovitatavalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nt e-maili teel. Kuna tööandja on väitnud, et vallandab Teid, kui tööle ei ilmu, siis selleks tal alust ei ole, kui Te ei nõustu tegema ületunnitööd, mis pole ettenägematu, erakorraline ja ajutine.

Lepinguõiguslikud reeglid ja vääramatu jõud | Justiitsministeerium

Teie parima nõustamise tagamiseks oleks meie juristidel vaja eelnevalt tutvuda Teie töölepinguga ning seejärel võiksime aidata Teid koostada korrektne pöördumine tööandja poole. Kas konfidentsiaalsusleping, millega keelatakse konkurendi juures töötamine 3 aasta jooksul, on õiguspärane?

Kas töötaja ja tööandja vahel sõlmitud konfidentsiaalsusleping, mille alusel keelatakse töötajal konkurendi juures töötamine 3 aasta jooksul peale töölt lahkumist on õiguspärane?

Konfidentsiaaluslepingu järgi makstakse töötajale ka konfidentsiaalsustasu, mis töölt lahkumise hetkel võib või ei või olla makstud. Kas konfidentsiaalsustasu maksmine või mittemaksmine võib mõjutada konfidentsiaalsuslepingu kehtivust?

Vastus: Töötaja ja tööandja vahel võib olla sõlmitud konkurentsipiirangu kokkulepe, mis kujutab endast kohustust mitte töötada tööandja konkurendi juures või mitte tegutseda tööandjaga samal majandus- või kutsetegevuse alal töölepingu seadus § 23 lg 1.

Faktiliselt on tegu Teil konkurentsipiirangu kokkuleppega. Siinkohal tuleb kohe välja tuua see, et töölepingu seadus keelab lepingupooltel õiguste ja kohustuste ning vastutuse kohta sätestatust töötaja kahjuks kõrvale kalduda, välja arvatud juhul, kui töötaja kahjuks kõrvalekalduva kokkuleppe võimalus on töölepingu seaduses ettenähtud TLS § 2. TLS § 24 lg 1 p 4 sätestab maksimaalseks pikkuseks konkurentsipiirangul ühe aasta.

Kui pooled on kokku leppinud pikemas konkurentsipiirangus kui üks aasta, on tegu tühise kokkuleppega. Leping, millega keelatakse Trauma lopetada oiglus konkurendi juures töötamine 3 aasta jooksul pärast töölepingu lõppemist, ei ole õiguspärane, kuna kaldub töötaja kahjuks kõrvale töölepingu seaduses sätestatust. Seega on tegu tühise kokkuleppega. Tööandja peab konkurentsipiirangu korral maksma töötajale ka mõistlikku hüvitist.

Hüvitist konkurentsipiirangu eest tuleb tasuma hakata Kasi paisub artriidiga pärast töölepingu lõppemist vastavalt pooltevahelisele kokkuleppele kas ühekordse maksena või perioodiliste maksetena. Kas palgapäeva kuupäeva võivad tööandja ja töötaja kokku leppida või kehtestab selle TLS? Töötaja soovib saada eelmise kuu eest töötasu järgneva kuu dal kuupäeval.

Kas see on seadusega lubatud ja piisab, et kirjutada vastav kuupäev töölepingusse? Millele tuleks veel tähelepanu pöörata tööandja seisukohast?

Trauma lopetada oiglus Töölepingu seadus ei sätesta kindlat kuupäeva palga maksmiseks.

Tööõnnetus Viimati uuendatud:

Praktikas makstakse palka tööandja poolt määratud kuupäeval iga kuu, kuid kokkuleppel töötajaga võib selles ka teistega võrreldes erinevalt kokkuleppida. Seega on palga maksmine ndal kuupäeval seadusega lubatud ning piisab, kui kirjutada vastav kuupäev töölepingusse. Kas ühe tunni öötöö eest tuleb anda vaba aega üks tund või 1,25 tundi nagu on öötöö tasu koefitsient?

Tööl on tekkinud keeruline olukord, mida lahendada ei oska. Töötan graafiku alusel ja tekib ka öötunde. Töötasuks on kuupalk, mis ei sisalda tasu öösel töötatud tundide eest. Need tuleks siis kokkuleppe kohaselt hüvitada lisa vaba aja andmisega. Ei oska aga kusagilt leida, kuidas oleks Trauma lopetada oiglus õige. TLS ütleb ületunnitöö kohta selgelt, et vaba aega tuleb ületunnitöö ajaga võrdses ulatuses, kuigi tasustamine rahas on 1,5 kordselt. Öötöö tasustamine rahas on 1,25, vaba aja kohta aga märge puudub.

Tööandja väidab, et iga öötunni kohta saan 15 minutit lisa vaba aega, ehk siis 0,25 osa ühest tunnist. Kui ületunnitöö rahaline ja vaba aja protsent ei ole sama, kas öötöö oma siis on?

Kuidas eemaldada ola rinnapoletik Kurkuma liigeste ravi

Seda enam, kui mõelda, et öötöö on terviseriskiga töötajale siiski mingil määral juhul, kui töötame öösel, kujuneb tööpäevisegi 22 tunni pikkuseks ja on päris kurnav. Huvitakski just see, et kui öötöö kohta TLS-s vaba aja märget kirjas pole, kas siis tuleks hoopis lähtuda ületunnitöö võrdlusest?

Vastus: Töölepingu seadus sätestab, et vaba aega antakse töötajale kas ületunnitöö tegemisel, kui ei ole kokku lepitud, et ületunnitöö hüvitatakse rahas, või kui on töötaja ja tööandja vahel saavutatud kokkuleppe, mille kohaselt hüvitatakse ööajal või riigipühal tehtav töö Trauma lopetada oiglus vaba aja andmisega TLS § 44 lg 6 ja § 45 lg 3. Kui aga kokkulepet pole saavutatud ning tööandja omal algatusel asendab töötasu vaba aja andmisega, siis on ta kohustatud maksma Teile 1,kordset töötasu ööajal tehtud töö eest TLS § 45 lg 1.

Töövõimetuslehe väljastamine

Kuna seadus esmaselt näeb ette öötöö tegemise eest täiendava tasu maksmist, siis öötöö tegemise eest vaba aja andmisega hüvitamine on poolte kokkuleppe küsimus, mitte kohustus. See annab pooltele võimaluse leppida kokku, kuidas hüvitatakse öötöö tegemist vaba ajaga, mis tähendab, et tööandja poolt pakutud variandiga mittenõustumisel on töötajal õigus keelduda tööandja pakkumisest s. Mida teha kui iga kuu tekib ületunde ja tööandja ei anna selle kompenseerimiseks vaba aega?

Töö toimub graafiku alusel, päevade pikkused erinevad.

 1. Üldkoosolekul otsuse vastu võtmine ja koosolekul elektrooniliselt osalemine Lepinguõiguslikud reeglid ja vääramatu jõud Üldiselt on lepingu täitmine lepingupoolele kohustuslik.
 2. HIP-liite ravi ja anesteesia
 3. Жидкий огонь стал принимать определенные очертания, собираясь в отдельные яростные пламявороты.

Töölepingus puudub märge summeeritud tööaja arvestuse kohta. On vaid, et töötaja töötab täistööajaga ja graafiku alusel, kindla kuupalgaga. Oktoobris on tekkinud aga 15 ületundi, mida ei tasustata rahas. Hetke seisuga on juba ka novembri graafik teada ja seal on tundekuigi normtunnid on Detsembris aga tunde broneerituna graafikusse hetkel jubakuigi dets. Sellest järeldatuna ei saa ma oma ületunde vabas ajas kätte ka ei novembris ega detsembris.

Vastupidi, neid lisandub veel juurdegi Trauma lopetada oiglus kuu käigus ehk rohkemgi veel, kui hetkel teada. Tööandja vastab selle peale, et kuna meil oli suvel tunde vähem, siis nüüd võibki üle olla.

Ei tahaks aga sellega nõus olla, kuna seaduse järgi vist peaks ju olema nii, et selleks, et niimoodi üldse tõsta tunde ühest kuust teise peaks olema kokku lepitud summeeritud tööaja arvestus, koos perioodi pikkusega. Viimane aga vist on kõige pikem ju 4 kuud töötan kultuuri ja vabaaja asutusesnii et suvist aega ei saaks hetkel nagunii arvesse võtta.

Vestlused tööandjaga pole tulemusi andnud, tema vastus on, et alati võib minna ju sinna, kus rohkem meeldib. Mida ette võtta? Vastus: Tulenevalt töölepingu seaduse TLS § 6 lõikest 6 saavad tööandja ja töötaja kokku leppida tööaja summeerimises, mille tõttu võivad töötunnid arvetusperioodi jooksul jaotuda erinevalt. Tööaja summeerimine eeldabki justnimelt vastavas osas kokkuleppe sõlmimist töölepingus fikseerimist ning tööandja peab töötajale teada andma arvestusperioodi pikkuse mis üldjuhul võib olla kuni neli kuudkokkulepitud töötunnid, koostama tööajakava ning teatama töötajale tööajakava teatavaks tegemise tingimused.

Summeeritud tööaja arvestust kasutataksegi eelkõige Trauma lopetada oiglus, kui töötamine toimub graafiku alusel, mille puhul töötaja tööaja jaotus arvestusperioodis ei ole ühtlane. Siiski olenemata asjaolust, et summeeritud tööaja arvestuse puhul võivad töötunnid arvestusperioodi jooksul jaguneda ebaühtlaselt, peab arvestusperioodi lõpuks töötaja poolt töötatud keskmine töötundide arv olema 40 tundi nädalas kui pole teisiti kokku lepitud.

Samuti peab tööandja kinni pidama TLS-st tulenevatest tööaja üldistest piirangutest ning tagama töötajale ettenähtud puhkeaja. Mis puudutab ületunnitööd, siis tööandja kohustus on esmalt saavutada ületunnitöö tegemiseks töötajaga kokkulepe kui ei ole täidetud eeldused ületunnitöö nõudmiseks ning ületunnitöö tegemisel hüvitada see töötajale vaba aja andmisega ületunnitöö ajaga võrdses ulatuses, kui ole kokku lepitud ületunnitöö hüvitamist rahas TLS § 44 lg 6.

Tööandjal on võimalik nõuda töötajalt ületunnitöö tegemist ainult teatud erandjuhtudel nagu näiteks ettevõttega seotud Trauma lopetada oiglus ettenägematute ajutiste asjaolude tõttu, eelkõige kahju tekkimise ärahoidmiseks. Seega ei saa tegemist olla püsiva lahendusega töökorralduses. Käesoleva küsimuse lahendamiseks soovitame Teil esmalt oma pöördumised tööandja poole teha kirjalikult taasesitamist võimaldavas vormis nt e-kirja teel.

Juhul kui nimetatu tulemust ei anna, on Teil võimalus pöörduda nii Trauma lopetada oiglus kui ka kohtu poole. Küll aga tuleb siinkohal arvestada, et kõnealuste institutsioonide poole pöördumiseks oleks mõistlik alles hoida igasugune tõendusmaterjal, mis näitab, et olete teinud ületunnitööd, olete vastavas küsimuses pöördunud korduvalt tööandja poole, kuid sellest hoolimata ei ole saanud tehtud ületunnitöö eest tasu või vaba aega.

Seega hoidke alles nii kirjalikud pöördumised tööandja poole kui ka kõik töögraafikud, mis näitavad tehtud ületunde juhuks kui antud küsimust ei ole võimalik tööandjaga kohtuväliselt lahendada. Kas tööandja saab keelduda õppepuhkuse tasustamisest, kui kõrghariduse omandamine Trauma lopetada oiglus ole seotud tehtava tööga?

Omandan kaugõppes rakenduslikku kõrgharidust ning valitud eriala ei ole seotud minu praeguse tööga. Tööandja lubas mind õppepuhkusele, kuid töötasu laekumisel märkasin, et õppepuhkusel viibitud aja eest keskmist töötasu ei makstud. Tööandja keeldus õppepuhkuse tasu maksmast, tuues põhjuseks, et ei ole huvitatud minu õpingutest ning sunnib nüüd mind õppepuhkuse avalduse asendama palgata puhkuse avaldusega.

Kas tööandja saab keelduda õppepuhkusel viibitud ajal keskmise töötasu maksmisest ning kuidas peaksin käituma? Vastus: Õppepuhkuse andmist töötajale reguleerib täiskasvanute koolituse seadus TäKS.

Nimelt, töötajal on õigust saada õppepuhkust ühes kalendriaastas 30 kalendripäeva TäKS § 8 lg 2. Tasemekoolitusega ja tööalase koolitusega seotud õppepuhkuse ajal makstakse töötajale Masi liigesed vigastused töötasu 20 kalendripäeva eest TäKS § 8 lg 3. Koolitused jagunevad vastavalt TäKS § 3 lg 1 kolmeks: tasemekoolitus, tööalane koolitus ja vabahariduslik koolitus.

Tasemekoolitus võimaldab mittestatsionaarses õppes või eksternina omandada põhiharidust ja üldkeskharidust, õppida kutseõppe tasemeõppes mittestatsionaarses õppes ja osakoormusega või eksternina omandada kõrgharidust TäKS § 3 lg 2. Kuna rakenduslik kõrgharidus kuulub samuti TäKS § 3 lg 2 mõistes tasemekoolituse alla, siis on tööandjal kohustus tasu maksta 20 kalendripäeva eest ühe kalendriaasta jooksul.

Infektsioonid ja liigesevalu Artrosi liigeste sormed

Käesoleval juhul peaksite juhtima tööandja tähelepanu soovitavalt e-kirja Trauma lopetada oiglus sellele, et ta siiski seaduse järgi peaks tasuma Teile õppepuhkuse eest tasu. Kui ta aga siiski keeldub, on Teil õigus pöörduda nii maakohtu kui ka töövaidluskomisjoni poole. Mida teha, kui ülemus sõimab ja isegi helistab vabadel päevadel, et tööalaseid etteheiteid teha? Ei lähe päevagi, kui tööl ülemus ei sõima, mõnita ega häält ei tõsta. Pole vahet, mis ajal ja mis situatsioonis, ka klientide juuresolekul.

Plaanin juba vahetada töökohta, kuid kuni uue leidmiseni tuleb hakkama saada.

Please Enable JavaScript

Vabadel päevadel helistab ja sõimab, siis telefoni teel, põhjuseks siis, et mis kõik sinu tööl oldud päeval valesti oli. Vahet pole, kas oled süüdi või ei.

Trauma - Karma Obscura (FULL ALBUM 2013 HD)

Kui telefoni ei Trauma lopetada oiglus, siis sellest saab veel omakorda probleem. Vastus: Vastavalt töölepingu seaduse § 91 lg 2 p-le 1 võite Te töölepingu erakorraliselt üles öelda, kui tööandja on kohelnud töötajat ebaväärikalt või ähvardanud sellega või lubanud seda teha kaastöötajatel või kolmandatel isikutel.

Kui tööleping on töötaja poolt erakorraliselt üles öeldud tööandja olulise kohustuse rikkumise tõttu, on töötajal õigus saada hüvitist kolme kuu keskmise töötasu ulatuses ning samuti ka kasutamata jäänud põhipuhkuse rahas TLS §-id 71 ja lg 4. Et töölepingut erakorraliselt üles öelda, tuleb teisele poolele esitada ülesütlemisavaldus, mis peab olema taasesitamist võimaldavas vormis TLS § 95 lg 1.

Töötaja peab tõendama erakorralist ülesütlemist TLS § 95 lg 2st, et Teil peavad olemas olema tõendid, mis näitavad tööandjapoolset jätkuvat kohustuste rikkumist. Tõendiks võivad olla nii telefonikõnede lindistused kui ka tunnistajad, kes on neid sündmusi pealt näinud.

Kindlasti tuleks avalduses ka põhjendada, miks Trauma lopetada oiglus töölepingu erakorraliselt üles ütlete. Kas ma töölepingu lõpetamisel puhkusetasu ei saagi, kui olen aasta puhkuse ära kasutanud?

Soovin lõpetada töölepingu ja samas lõpparvega koos ka puhkusetasu saada, aga segadust tekitab see, kas kasulikum oleks tööleping lõpetada praegu või uuel aastal.

Olen töötanud oma töökohal kuskil 5 aastat. Jaanuari alguses sai ära kasutatud kogu aasta puhkus natukene üle kuu aja. Nüüd peaks uus puhkus algama samuti jaanuaris, Trauma lopetada oiglus kui ma soovin praegu töölepingu lõpetada, kas siis puhkusetasu jääb saamata kuna olen kasutanud ära kogu aastase puhkuse? Vastus: Vastavalt töölepingu seaduse §-le 71 on töölepingu lõppemisel tööandja kohustatud hüvitama töötajale kasutamata jäänud aegumata põhipuhkuse rahas. Põhipuhkust antakse töötatud aja järgi TLS § 68 lg 1.

Puhkusepäevi arvestatakse selle järgi, et töötajal on õigus ühe kalendriaasta päeva jooksul saada 28 kalendripäeva puhkust. See tähendab, et liidetakse töötatud kuude kalendripäevad kokku ja jagatakse ga ning korrutatakse ga.

Selle tulemusel saadakse hüvitamisele kuuluv puhkusepäevade arv.

Töötajale Tööandja ei maksa mulle enam palka. Kuidas ma oma palga kätte saan? Sellises olukorras tuleks suhelda tööandjaga ja välja selgitada töötasu mittemaksmise põhjused.

Seega, kui Te kasutasite jaanuaris ära käesoleva aasta puhkuse, siis kasutamata puhkust Teil praegu ei ole. Puhkusetasud selle aja eest olete Te kätte saanud. Juhul, kui Te lõpetate praegu töölepingu tekib tööandjal Teie vastu aga tagasinõudeõigus puhkusepäevade eest, mis Teile välja maksti aga mida Te välja ei olnud teeninud. Kui Te aga soovite lepingu lõpetada uuel aastal, siis peab tööandja Teile välja maksma välja teenitud mitte kogu aasta kasutamata puhkusetasud.

Kas viimasel tööpäeval minu poolt kliendile tekitatud kahju tõttu saab tööandja lõpparvest kinni pidada? Lõpetasin tööandjaga lepingu katseajal tööandjaga kokkuleppele jõudes viie päevase etteteatamise tähtajaga. Viimasel päeval juhtus aga õnnetus, kus sai kogemata kannatada minu süül kliendi vara.

Siit Trauma lopetada oiglus, kas tööandjal on õigus pidada kinni minu töötasu, kuni selgub selle kliendi vara remondi maksumus või tuleb tal minu teenitud töötasu välja maksta ja alles siis esitada mulle nõue remonditööde maksumusele eksisteerib ka suur võimalus, et remondi maksab kinni kindlustus?

Samas on minu ja tööandja vahel sõlmitud ka täielik materiaalse vastutuse leping, mis hõlmab küll tööandja vara jms. Lisaks pole mind tööandja poolt tutvustatud lepingus viidatud ametijuhendiga. Kui haige on pöördunud või toodud vältimatu Trauma lopetada oiglus saamiseks haigla erakorralise meditsiini osakonda või haigla vastuvõtuosakonda, siis: juhtudel, kui haige ei vaja edasist jälgimist eriarstiabi osutaja juures, väljastatakse teatis perearstile tervishoiuteenuse osutamise aja kuupäev, kellaaeghaige kaebuste, objektiivse leiu, diagnoosi, ajutise töövõimetuse ja osutatud abi kohta.

Patsienti teavitatakse vajadusest võtta ühendust perearstiga, kellel on nimetatud teatise alusel õigus kahe kalendripäeva jooksul ning haige läbivaatuse alusel kirjutada välja haigusleht alates teatisel märgitud kuupäevast. Patsienti peab teavitama vajadusest minna perearsti vastuvõtule. Epikriis peab andma perearstile muuhulgas teavet, mis ajast patsient kuulub perearsti jälgimisele, hinnangut töövõime kohta ning jälgimis- ja ravisoovitusi.

Poldi liigeste viga Uhised probleemid Margid

Mida peetakse silmas töötasu all? Töötasu on töölepingu seaduse § 5 lõike 1 punkti 5 alusel töö eest makstav tasu, milles on kokku lepitud, sealhulgas majandustulemustelt makstav tasu ja tehingutelt makstav tasu. Kuidas makstakse töövõimetushüvitisi FIE-dele?

Tööandjate küsimused ja vastused, mis puudutavad töövõimetushüvitiste arvestamise korda Küsimus Vastus Kas tööandja arvutab haigusraha keskmise töötasu alusel leides tööpäeva keskmise või peab leidma kuue kuu kalendripäeva keskmise töötasu? Kuivõrd haiguslehe puhul makstakse hüvitist kalendripäevades ja ka tööandja maksab haigushüvitist kalendripäevades, tuleb töötajale arvestatud töötasu jagada kalendripäevadega.

Ravikindlustuse seaduse § 56 lõike 1 Trauma lopetada oiglus maksab haigekassa FIE-dele haigushüvitist alates 9. Kaheksa esimese töövabastuse päeva eest FIE-dele haigushüvitist ei maksta. Ravikindlustuse seaduse § 56 lõike 12 kohaselt maksab haigekassa raseda FIE haiguse või vigastuse korral haigushüvitist alates töövabastuse teisest päevast.

Kui tööandjal tekivad kahtlused Trauma lopetada oiglus haiguse tõsiduse ning ravirežiimist kinnipidamise suhtes, siis kes ja kuidas teeb selle üle järelevalvet? Lisaks võib sõltuvalt konkreetsest olukorrast tekkida küsimus lepingu lõpetamise võimalustes või viivise ja leppetrahvide vähendamises.

Loe pikemalt: Millised on lepingu lõpetamise võimalused? Nagu varasemalt viidatud, on lepingud reeglina kohustuslikud täitmiseks, st pooled peavad sealt tulenevaid kohustusi täitma lepingus ette nähtud viisil ja ajal. Seaduses sätestatud juhtudel on võimalik aga leping lõpetada ennetähtaegselt või etteteatamistähtaega järgimata. Täiendavad ülesütlemise alused võivad tuleneda ka lepingust. Seejuures soovitame isikutel esmalt kaaluda, kas pooltel on võimalik jõuda kokkuleppele lepingu muutmise osas, mis võimaldaks lepingulise suhte jätkamist.

See võib olla mõlemale poolele sobivaim lahendus. Kui aga eeltoodu ei ole asjaolusid arvestades mõistlik või võimalik, saab pöörduda ülesütlemisõiguse juurde. Lepingust on võimalik taganeda või see üles öelda sõltumata sellest, kas võlgnik vastutab kohustuse rikkumise eest v. Ehk olenemata sellest, kas näiteks teenuseosutaja jätab teenuse osutamata temast endast tulenevatel põhjustel või vääramatu jõu tõttu, on tellijal ikkagi õigus lepingust taganeda, kui muud eeldused on täidetud.

Eelkõige on leping võimalik ennetähtaegselt lõpetada juhul kui teine pool oma lepingust tulenevaid kohustusi rikkunud. Nii on näiteks üürileandjal võimalik üürileping üles öelda VÕS § lg 1 alusel, kui üürnik on viivituses kolmel üksteisele järgneval maksetähtpäeval tasumisele kuuluva üüri, kõrvalkulude või nende olulise osa maksmisega või võlgnetava üüri või kõrvalkulude summa ületab kolme kuu eest maksmisele kuuluva üüri või kõrvalkulude summa. Trauma lopetada oiglus regulatsioon on ettenähtud ka VÕS § lg-s 1, mis annab krediidiandjale õiguse tarbijakrediidileping tarbija makseviivituse tõttu üles öelda juhul, kui tarbija on täielikult või osaliselt viivituses vähemalt kolme üksteisele järgneva tagasimaksega.

Lisaks on aga teatud tingimuste esinemisel võimalik kestvuslepinguid ühepoolselt lõpetada ka olukorras, kus teine pool ei ole lepingut Trauma lopetada oiglus ning lepingu lõpetamise vajadus tuleneb hoopis lepingut lõpetada soovivast poolest endast või pooltest sõltumata asjaoludest [19]. Üldiseks ülesütlemise aluseks on sellisel juhul VÕS § lg 1, mille kohaselt võib kestvuslepingu kumbki lepingupool mõjuval põhjusel etteteatamistähtaega järgimata üles öelda, eelkõige kui ülesütlevalt lepingupoolelt ei või kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades mõistlikult nõuda lepingu jätkamist kuni kokkulepitud tähtpäevani või etteteatamistähtaja lõppemiseni.

Tööõnnetus - Töökohtlanomme.ee

Missugune see mõjuv põhjus on, on jäetud igal konkreetsel juhul seaduse rakendaja otsustada ja eri lepingute puhul saab see olla erinev. Seega tuleb esmalt kindlaks teha, kas lepingust tuleneb selles osas mingeid Trauma lopetada oiglus. Samuti on oluline viidata, et ülesütlemiseks õigustatud isik võib lepingu üles öelda üksnes mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta ülesütlemise aluseks olnud asjaoludest teada sai VÕS § lg 3.

VÕS §-le sarnaseid aluseid on toodud ka eri lepinguliikude juures, näiteks § üürilepingu puhul. Paragrahv kohaldamisel on Riigikohus leidnud, et sätte eesmärgiks on tagada üürilepingu jätkamise võimatusel selle õiglase lõpetamise võimalus [21] ning selgitanud, et selle rakendamine eeldab diskretsiooniotsusega mõlema lepingupoole huvide kaalumist, mille käigus võrreldakse, kas lepingu lõppemist sooviva poole huvid on olulisemad ja saaksid lepingu jätkumise korral rohkem kahjustada kui teise lepingupoole huvid lepingu lõppemise korral.

Kui ülesütlemiseks õigustatud isikul ei ole ülesütlemise tõttu juba täidetud kohustuste vastu enam huvi, võib ta lepingu ülesütlemise laiendada ka juba täidetud kohustustele VÕS § lg 4. Kui võlausaldaja otsustab rikkumise tõttu lepingust taganeda, on tal õigus nõuda üleantu nt osutamata teenuse eest ettemakstud summa tagastamist VÕS § lg 1. Kui pooled ei ole kindlaks määranud, millise Kaasasundinud haiguse liigesed jooksul tuleks üleantu tagastada ning see ei ole tuletatav ka võlasuhte olemusest, kehtib seadusjärgne reegel, mille kohaselt peab võlgnik kohustuse täitma selle täitmiseks mõistlikult vajaliku aja jooksul pärast lepingu sõlmimist või muul alusel võlasuhte tekkimist, arvestades eelkõige kohustuse täitmise kohta, viisi ja olemust VÕS § 82 lg 3.

Ei ole välistatud, et kehtivat eriolukorda võetakse mõistliku aja määratlemisel arvesse ja seega võib näiteks tasutud raha tagastamise aeg seetõttu olla tavapärasest pikem. Kuid kuna tegemist on määratlemata õigusmõistega ja sellist olukorda ei ole meil varem esinenud, mistõttu ei ole ka sellekohast praktikat, siis ei ole Trauma lopetada oiglus siin üheseid suuniseid anda. Seejuures tuleb aga tähele panna, et eri lepinguliikide regulatsioonidest võib tulla eeltoodu osas ka erireegleid.

Leppetrahvi ja viivise vähendamise võimalused VÕS § kohaselt ei või kohustuse rikkumise vabandatavuse korral leppetrahvi nõuda, kui lepinguga ei ole ette nähtud teisiti. Seega kui konkreetses olukorras on isiku jaoks tegemist vääramatu jõuga st täidetud on VÕS § lg 2 kriteeriumid ja kui pooled ei ole omavahelises lepingus leppinud kokku, et leppetrahvi maksmise kohustus eksisteerib ka vääramatu jõu olukorras, siis ei ole lepingu teisel poolel õigust nõuda kohustust rikkunud poolelt leppetrahvi maksmist.

Kuivõrd rahalise kohustuse täitmine üldjuhul ei ole vabandatav, tuleb arvestada võimalusega, et lepingu teine pool kasutab võimalust esitada kohustust rikkunud poole vastu viivise või leppetrahvi nõue.

Sellisel juhul tuleks kohustust rikkunud poolel hinnata, kas esineb mõni alus leppetrahvi või viivise nõude vähendamiseks. VÕS § lõikes 1 on sätestatud, et kui tasumisele kuuluv leppetrahv on ebamõistlikult suur, võib kohus seda leppetrahvi maksmiseks kohustatud lepingupoole nõudmisel vähendada mõistliku suuruseni, arvestades eelkõige kohustuse täitmise ulatust tema poolt, teise lepingupoole õigustatud huvi ja lepingupoolte majanduslikku seisundit. Paragrahv lg 8 kohaselt kohaldub sama ka viivise vähendamisele.

Paragrahv võimaldab leppetrahvi ja § lg 8 sätestatu tulemusel ka viivise üle kohtuliku kontrolli teostamist.