Liigu sisu juurde

TAT eesmärk on tööandjate ja töötajate teadlikkuse suurendamine töövõime hoidmise ja säilitamise võimalustest ning nende toetamine töökeskkonna edendamisel teavitus-, nõustamis-, koolitus- ja kaasamistegevuste kaudu. Planeeritud kogusumma on 15,6 miljonit eurot, sh riiklik kaasfinantseering 1,1 miljonit eurot. Sealt edasi jaguneb teine voor veel omakorda kaheks etapiks: kuni 9 kuud kestab kaugteenusmudeli ettevalmistamine ning sellele järgneb alates Esimese etapi taotluste põhjal koostas Sotsiaalministeerium investeeringute kava , mille Vabariigi Valitsus kinnitas 8. Igaüks kaalub oma muresid ja vastupidavust oma jõuvarude ja varasemate kogemuste järgi.

Ruuminõuete juhend Toetuse taotlemine toimus kahes etapis.

Toetab toetust ja ravi Kodu Mazi liigeste jaoks

Esimese etapi taotluste põhjal koostas Sotsiaalministeerium investeeringute kavamille Vabariigi Valitsus kinnitas 8. Kokku laekus 56 taotlustmillest vastavaks tunnistati ja rahuldamise otsuse said 55 projekti. Projektidele eraldatav ERF summa on 58,7 miljonit eurot.

Toetab toetust ja ravi Lavrushka liigeste raviks

Toetuse andmise tingimused TAT Seletuskiri Seal on leitavad ka perioodi läbivad õigusaktid, Toetab toetust ja ravi meetme tegevuse määrustes ja käskkirjas on viidatud. Toetatakse pädevuskeskusega võrgustunud keskhaigla infrastruktuuri kaasajastamist riskipiirkonnas, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed tervishoiuteenused, parandades teenustele juurdepääsu, vähendades seeläbi tervisealast ebavõrdsust ning edendades sotsiaalset kaasatust.

Toetab toetust ja ravi Liigese valu roostetus

Eesmärk on Rakenduskava eesmärkide täitmist rahastatakse meetme tegevuse eelarvest kokku 23 miljoni euro ulatuses, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi ERF toetus on 15,5 miljonit eurot ja millele lisandub toetuse saaja IVKH omafinantseering 7,5 miljonit eurot. Toetuse andmise tingimused Loodud kohtadel saab inimene elada võimalikult tavapärast elu.

Erihoolekandeasutuste kaasajastamiseks on perioodi vahenditest ette nähtud Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastust 47,6 miljonit eurot, millele lisandub vähemalt 8,4 miljonit eurot täiendavat finantseerimist. Kokku planeeritakse luua vähemalt kvaliteetset teenusekohta, sh asendada kohta ning toetada uue kogukondliku teenusekoha loomist.

Põhinavigatsioon

Meetme tegevuse rakendusüksus on Riigi Tugiteenuste Keskus. Selleks reorganiseeritakse ööpäevaringse erihooldusteenuse teenusekohta sh vähemalt 24 teenusekohta on liitpuudega klientidele ja kuus autismispektri häiretega täiskasvanutele mõeldud ööpäevaringse erihooldusteenuse teenusekohta vähemalt seitsmes teenuseüksuses. Toetuste andmise tingimused Kokku reorganiseeritakse ebastabiilse remissiooniga ja kohtumääruse alusel teenusel olevate isikute ööpäevaringse hoolduse teenuskohta ning luuakse uut ööpäevaringse, kogukonnas ja toetatud elamise, igapäevaelu ja töötamise toetamise, intervallhoolduse teenuse kohta.

Planeeritud kogusumma on 15,6 miljonit eurot, sh riiklik kaasfinantseering 1,1 miljonit eurot. Toetuse andmise tingimuste seletuskiri Kokku on 20 projekti elluviimiseks planeeritud 35,8 miljonit eurot, millele lisandub 4,5 miljonit eurot omafinantseeringuna ja 3,6 miljonit eurot riikliku kaasfinantseeringuna. Skeemi alusel luuakse kokku teenusekohta, sh reorganiseeritakse ja luuakse uut ööpäeva ringse, kogukonnas ja toetatud elamise teenuse kohta.